Schneider Electric vahvistaa sitoutuneensa rajoittamaan globaalin lämpötilan nousun 1,5 asteeseen alihankkijoidensa ja asiakkaidensa kanssa

  • Schneider Electric kiihdyttää laajennetun ekosysteeminsä muuttumista hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä, 5 vuotta etuajassa.
  • Vuonna 2019 Schneider Sustainability Impact -indeksi raportoi, että Schneiderin asiakkaat säästivät yli 70 miljoonaa hiilidioksiditonnia, kuljetuksien CO2-tehokkuus parani 8,8 %, ja että Schneiderin, sen asiakkaiden ja alihankkijoiden kuluttamasta sähköstä 45 % tuotettiin uusiutuvista lähteistä.
  • Tulot Energy & Sustainability -palveluista (ESS) kasvoivat 20,2 %.

Madrid (Espanja), 13. tammikuuta 2020 – COP25-kokouksessa Schneider Electric vahvisti tavoitteensa olla roolimalli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan toimittamalla palveluja ja ratkaisuja, joiden avulla sen asiakkaat pystyvät vähentämään hiilidioksidipäästöjä enemmän kuin mitä heidän oma toiminta aiheuttaa ja pyrkimällä vakavasti vähentämään omaa hiilestä riippuvuuttaan.

Tätä kuvaavat kampanjan “Business Ambition for 1.5°C – Our Only Future” osana ilmastoviikon aikana tehdyt sitoumukset. Schneider Electric, sen asiakkaat ja alihankkijat ilmoittivat seuraavista suunnitelmista:(1) alihankkijoiden kanssa toimitus­ketjun nettopäästöt pyritään nollaamaan vuoteen 2050 mennessä (2) toiminnasta johtuvat päästöt nollataan ja scope 3 -päästöjä vähennetään 35 % vuoteen 2030 mennessä (vuoteen 2017 verrattuna) osana validoitua 1,5 °C SBT -tavoitetta (3), jonka mukaan toiminta tulee saada hiilineutraaliksi eliminoimalla jäljelle jääneet päästöt viimeistään vuoteen 2025 (4) mennessä niin, että vuoteen 2025 mennessä – 5 vuotta etuajassa – laajennetun ekosysteemin COP21-hiilineutraaliustavoite saavutetaan aikaansaamalla asiakkaille omaa hiilijalanjälkeä suuremmat CO2-säästöt.

“Ilmastonmuutos on suurimpia planeetan terveyttä ja sen asukkaita uhkaavista vaaroista. Meidän pitää yhdessä yrittää pysäyttää lämpötilan nousu”, korostaa Josu Ugarte, Schneider Electric Iberian toimitusjohtaja. “Yrityksillä on keskeinen rooli meidän hiilijalanjälkemme pienentämisessä.Siksi Schneider Electric liittyi äskettäin ensimmäisten ”Business Ambition for 1.5 º C” -kampanjan toteuttajien joukkoon. Tavoite on korostaa haasteen näkyvyyttä ja saada mukaan enemmän asiaan paneutuneita johtavia yrityksiä. Espanjassa pyrimme ottamaan käyttöön uusia energian ostamisen ja myynnin malleja PPA-sopimuksilla (Power Purchase Agreements), joiden avulla tietylle aikavälille saadaan kilpailukyisemmät hinnat. Näiden sopimusten ansiosta voidaan investoida uusiutuviin energianlähteisiin kautta maan”.

Schneider Electric on ollut johtava yritys taistelussa ilmastonmuutosta vastaan viimeisten 15 vuoden aikana. Olemme ottaneet käyttöön omia energianhallinta- ja teollisuusautomaatiojärjestelmiämme, joiden avulla asiakkaamme pystyvät saavuttamaan päästö- ja tehokkuustavoitteensa ja yli 24 miljoonaa ihmistä saavat käyttöönsä sähkön. Vuonna 2019, Schneider Sustainability Impact’s Climate pillar -ohjelmat vahvistivat tämän tavoitteen: Schneiderin asiakkaat säästivät yli 70 miljoonaa hiilidioksiditonnia, kuljetuksien CO2-tehokkuus parani 8,8 %, Schneiderin, sen asiakkaiden ja alihankkijoiden kuluttamasta sähköstä 45 % tuotettiin uusiutuvista lähteistä, ja tarjouspyynnöillä primäärienergian kulutusta vähennettiin yli 77 000 tonnia.

Schneider Electric nopeuttaa tarjouspyyntikierrosten ja liiketoimintamallien innovointia – tavoitteena on tuotteiden elinkaaren pidentäminen huollolla, korjauksilla ja uudistuksilla sekä niiden tuotteiden uusiokäyttö elinkaaren päätyttyä. Vuodesta 2015 tutkimus- ja kehitysstrategiaamme on kuulunut ecoDesign WayTM -ohjelma, jonka tarkoitus on tarjota asiakkaille lisää ympäristöhyötyjä.

Schneider Electricin tavoitteet vuodelle 2020

  • 75 % globaalista myynnistä tapahtuu uuden Green Premium™ -ohjelman puitteissa
  • 200 toimipaikasta kaatopaikolle ei toimiteta mitään
  • 100 % kuljetuspakkauksista ja kuormalavoista tehdään kierrätysmateriaaleista tai sertifioiduista lähteistä peräisin olevista materiaaleista
  • 120 tonnia primäärilähteistä peräisin olevaa kulutusta vältetään ECOFIT™-ohjelmalla, kierrätyksellä ja takaisinotto-ohjelmilla

Schneider Electric auttaa nopeuttamaan asiakkaidensa ilmastosiirtymää

Energy and Sustainability -palveluillaan (ESS) Schneider Electric neuvoo asiakkaitaan yli 100 maassa hiilistrategiassaan ja puhtaan energian hankinnassaan ja parantaa asiakkaidensa laitosten tehokkuutta kestävällä tavalla pitkäaikaisen kumppanuuden avulla. Vuonna 2019 ESS-tuotot kasvoivat 20,2 %, mikä kuvaa hiilineutraaliuteen pyrkimisen nopeutumista.

Ranskalainen maatalousryhmä Agrial osoittaa, kuinka nämä kumppanuudet voivat vaikuttaa hiilipäästöasioissa. Kautta Euroopan toimiva Agrial käynnisti vuonna 2015 tehostamisohjelman yhdessä ESS:n kanssa. Tavoite oli vähentää Agrialin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusta 10 %.Kun pilottipaikalla tavoite oli saavutettu ja jopa ylitetty, nyt projektiin on liittynyt 46 toimipaikkaa, ja kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet merkittävästi.

Philippe Diez, ESS-varatoimitusjohtaja, EMEA, kommentoi: “On rohkaisevaa nähdä, että useimmilla asiakkaillamme on jo käytössä paljon tehokkaita toimia. Omilla palveluillamme yritämme saada kaikki sisäiset osastot pyrkimään kohti puhtaan energian hankintaa, toteuttamaan energiatehokkuuteen ja kestävään kehitykseen tähtääviä toimia ja kehittymään samaan suuntaan, kohti tieteeseen perustuvaa 1,5 prosentin hiilitavoitetta.

Suojelemme maapalloa jo tänään

Schneider Electric on kehittänyt yli 10 vuotta Access to Energy -ohjelmaa, joka tuo tarjoustensa ja liiketoimintamalliensa avulla sähkön 80 miljoonalle ihmiselle vuoteen 2030 mennessä. Viime viikolla kaksi ratkaisua, Villaya Community Emergency ja Homaya PAYG saivat Solar Impulse -merkinnän. Sen myöntää Bertrand Piccardin johtama riippumattomien tutkijoiden ja taloustieteilijöiden tiimi. Solar Impulse -merkinnän saavat todistetusti taloudelliselta ja ympäristön kannalta suotuisat ratkaisut. Nämä ratkaisut ovat nyt mukana yli 1000 maailmaa paremmaksi muuttavan ratkaisun joukossa.

“Energian saatavuus on perusoikeus, mutta olennaista on myös se, että otamme huomioon energian kulutuksen ympäristövaikutukset”, totesi Gilles Vermot Desroches. ”Meidän pitää keksiä keinot, joilla suurten energiaa kaipaavien ihmisjoukkojen käyttöön saadaan energiaa ja autetaan heitä kehittymään kestävällä tavalla.”

Yhdessä voimme päästä hiilineutraaliin tilanteeseen

Ilmastotutkijoiden viesti on selvä:julkisten ja yksityisten tahojen tulee yhdessä vähentää globaaleja hiilidioksidipäästöjä ja pysäyttää lämpötilan nousu.TCFD-suositusten mukaisesti Schneider Electric käynnisti jo 2 vuotta sitten toimet ilmastonmuutosta vastaan ja energiamuutoksen aikaansaamiseksi. Sitä varten perustettiin erityinen organisaatio.Schneider Electricin kehittämät skenaariot osoittavat, että IPCC-ilmastopaneelin nettohiilitasoa vaativa 1,5 °C:n tavoite on mahdollinen, ja ryhmä vie ekosysteemiään kohti vähähiilistä tulevaisuutta.

Lähde: MyNewsDesk